Obvezne mirovine

Nazad
Obvezne mirovine

Mirovine u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje isplaćuje sljedeće vrste mirovina:
  1. doživotnu mjesečnu starosnu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu,
  2. doživotnu mjesečnu invalidsku mirovinu,
  3. obiteljsku mjesečnu mirovinu – korisnik je bračni drug umrlog osiguranika.
Isplata mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja moguća je u jednom od sljedećih oblika:
  1. pojedinačna mirovina,
  2. zajednička mirovina – isplaćuje se korisniku mirovine ili doživotno bračnomu drugu koji nadživi korisnika,
  3. pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem – isplaćuje se korisniku, s time da se u slučaju smrti korisnika prije isteka zajamčenog razdoblja isplata nastavi imenovanomu korisniku do isteka zajamčenog razdoblja, 
  4. zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem – isplaćuje se korisniku ili doživotno bračnomu drugu koji nadživi korisnika, a u slučaju da oboje umru prije isteka zajamčenog razdoblja, imenovanomu korisniku do isteka zajamčenog razdoblja.
Mirovina se isplaćuje korisnicima mjesečno i unaprijed, ne kasnije od dana utvrđenog u ugovoru o mirovini na izabrani račun u banci. Mirovina se dva puta godišnje usklađuje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena za prethodno polugodište. Indeks potrošačkih cijena utvrđuje se prema podacima Državnog zavoda za statistiku. U slučaju da je iznos mjesečne isplate manji od 10% prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, isplata se može obavljati tromjesečno, uz prethodnu suglasnost korisnika mirovine. Mirovina se isplaćuje i za mjesec u kojem je korisnik mirovine umro, a zajamčena isplata imenovanom korisniku pripada za posljednji mjesec zajamčenoga razdoblja.

Prema Odluci Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., dio dobiti ostvarene ulaganjem sredstava tehničke pričuve može se pripisati korisnicima mirovina kada vrijednost tih sredstava prijeđe 110% svih sadašnjih i budućih obveza u isplati mirovina.

Ako je ugovoreno zajamčeno razdoblje isplate mirovine, korisnik mirovine pisanim putem imenuje korisnike u zajamčenom razdoblju. U slučaju zajedničke mirovine imenovanje je valjano samo uz suglasnost bračnih drugova. Tijekom korištenja mirovine u zajamčenom razdoblju moguće je mijenjati imenovane korisnike.