Invalidska mirovina

Nazad
Invalidska mirovina
RMOD nudi sljedeće invalidske mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja: pojedinačna doživotna invalidska mirovina, zajednička doživotna invalidska mirovina, pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem i zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem.


Pojedinačna doživotna invalidska mirovina
Pojedinačna doživotna invalidska mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.

Zajednička doživotna invalidska mirovina
Zajednička doživotna invalidska mirovina isplaćuje se doživotno korisniku mirovine, a ako bračni drug nadživi korisnika, isplata se nastavlja u 100%-tnom iznosu do njegove smrti. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na mirovina@rmod.hr.