Pojmovi u mirovinskom sustavu

Nazad
Pojmovi u mirovinskom sustavu

 1. Mirovinsko osiguravajuće društvo dioničko je društvo koje nudi mirovinske programe i isplaćuje mirovine korisnicima mirovina i drugim osobama.
 2. Obvezno mirovinsko osiguranje obvezno je mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.
 3. Dobrovoljno mirovinsko osiguranje dobrovoljno je mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.
 4. Mirovinski program cjelokupnost je pravila, propisa ili izjava kojima se uređuju međusobna prava i obveze između mirovinskog osiguravajućeg društva i korisnika mirovine za stjecanje prava na mirovinu u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, korisnika mirovine na temelju jednokratne uplate u mirovinsko osiguravajuće društvo.  Moraju sadržavati postupak za određivanje mirovine, učestalost i trajnost isplata te ostale informacije o mirovinskom programu koje su važne za donošenje odluke pojedinca o izboru mirovinskoga programa.
 5. Korisnik mirovine osoba je koja prima mirovinu od mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju ugovora o mirovini.
 6. Mirovinsko društvo pravna je osoba koja, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja mirovinskim fondom. Mirovinsko društvo može biti obvezno mirovinsko društvo ili dobrovoljno mirovinsko društvo.
 7. Obvezno mirovinsko društvo mirovinsko je društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima osnovano prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova.
 8. Dobrovoljno mirovinsko društvo mirovinsko je društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima osnovano prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dobrovoljnih mirovinskih fondova.
 9. Mirovinski fond je fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova, odnosno fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dobrovoljnih mirovinskih fondova. Mirovinski fond može biti obvezni mirovinski fond ili dobrovoljni mirovinski fond.
 10. Obvezni mirovinski fond je fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova.
 11. Dobrovoljni mirovinski fond je fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dobrovoljnih mirovinskih fondova. Dobrovoljni mirovinski fond može biti otvoreni dobrovoljni ili zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond.
 12. Pokrovitelj je pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce te udruge pripadnika samostalnih djelatnosti, koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju zatvorenoga dobrovoljnog mirovinskog fonda i uplatama u zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond u ime članova fonda.
 13. Član mirovinskog fonda osoba je prijavljena obveznomu mirovinskom fondu, odnosno osoba koja je pristupila dobrovoljnomu mirovinskom fondu na temelju zaključenog ugovora i koja na temelju članstva u fondu ostvaruje ili će ostvariti pravo na mirovinu.
 14. Član obveznog mirovinskog fonda osoba je prijavljena obveznomu mirovinskom fondu.
 15. Član otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda osoba je koja je pristupila dobrovoljnomu mirovinskom fondu na temelju zaključenog ugovora.
 16. Član zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda osoba je koja je pristupila dobrovoljnomu mirovinskom fondu na temelju zaključenog ugovora i koju strukovna djelatnost ovlašćuje ili će je ovlastiti na pravo na mirovinu u skladu s odredbama mirovinskoga programa.
 17. Pravo na mirovinu svaka je isplata na koju član fonda ili drugi korisnik ima pravo na temelju propisa kojima se uređuju obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje.
 18. Ostvareno pravo na mirovinu svako je pravo na isplatu ostvareno nakon ispunjenja uvjeta na temelju propisa kojima se uređuju obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje.
 19. Mirovina je doživotna odnosno privremena mjesečna isplata u novcu koju mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje korisniku mirovine na temelju ugovora o mirovini nakon ispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima.
 20. Ugovor o mirovini ugovor je između korisnika mirovine i mirovinskog osiguravajućeg društva o isplati mirovine.
 21. Doznaka je uplata iznosa s osobnog računa člana mirovinskog fonda na račun mirovinskog osiguravajućeg društva.
 22. Imenovani korisnik osoba je koja ima pravo na primanje zajamčenih isplata prema ugovoru o mirovini u slučaju smrti korisnika mirovine u zajamčenom razdoblju.
 23. Zajamčena isplata je isplata mirovine u zajamčenom razdoblju koju Društvo isplaćuje korisniku mirovine na temelju ugovora o mirovini.
 24. Zajamčeno razdoblje je razdoblje utvrđeno ugovorom o mirovini koje započinje s datumom umirovljenja i traje tijekom razdoblja ugovorenog između Društva i korisnika mirovine, s time da to razdoblje ne može biti kraće od pet godina.
 25. Referentni dan je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
 26. HANFA je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, čije su nadležnost i djelokrug propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
 27. REGOS, Središnji registar osiguranika, ustanova je čiji su nadležnost i djelokrug propisani posebnim zakonom.
 28. HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje državna je ustanova osnovana radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.
 29. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (eng. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) Europsko je nadzorno tijelo osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010.).