24.10.2016. - Izjava o načelima ulaganja

Nazad

Na temelju članka 91. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14) Uprava Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. usvojila je dana 21. listopada 2016. godine novu Izjavu o načelima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva iz dobrovoljnog i obveznog mirovinskog osiguranja.

Ova pisana izjava ocrtava principe i politike ulaganja kao i stratešku alokaciju Imovine s obzirom na prirodu i trajanje obveza iz ugovora o mirovinama, metode i tehnike mjerenja rizika ulaganja, toleranciju rizika te implementirane strategije, procedure, postupke i mjere upravljanja rizicima.