16.04.2019. - Informativni izračun mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja i postupak ostvarivanja prava na mirovinu iz 2. stupa

Nazad

Podsjećamo sve buduće korisnike starosne i prijevremene starosne mirovine kako u postupku ostvarivanja prava na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, Središnji registar osiguranika (REGOS) dostavlja informativne izračune o visini mirovine koji su budućim korisnicima podloga za donošenje odluke o odabiru buduće mirovine.
Nakon što dobijete informativni izračun mirovine, svoju buduću mirovinu možete odabrati na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e.

U slučaju izbora mirovine isključivo iz 1. stupa, sredstva s osobnog računa prenijet će se u državni proračun, a budućem korisniku mirovine odredit će se mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kao da je bio obvezno osiguran samo u 1. stupu. Ovaj odabir je na informativnom izračunu označen pod slovom A.
U slučaju izbora mirovine iz 1. i 2. stupa, ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa prenose se u izabrano mirovinsko osiguravajuće društvo, a iz 1. stupa određuje se osnovna mirovina. Ovaj odabir je na informativnom izračunu označen pod slovom B.

Na informativnom izračunu možete pronaći i oznaku B1, ali ona je tu samo kao pokazatelj koliko bi Vaša mirovina iz 2. stupa iznosila ako da se odlučite na djelomičnu jednokratnu isplatu od 15%. Ako ne ispunjavate zakonski uvjet za djelomičnu jednokratnu isplatu, iznosi pod ovom oznakom neće biti vidljivi. Djelomičnu jednokratnu isplatu možete ugovoriti s mirovinskim osiguravajućim društvom tek nakon priznavanja prava na mirovinu i nakon odabira mirovinskog osiguravajućeg društva.

Nakon podnošenja Vaše Izjave o izboru mirovine (A ili B) na šalteru REGOS-a, podatak o izabranoj mirovine će se dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) koji će donijeti Rješenje o priznanju prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odabranoj mirovini.
 
Kako bi se podrobnije uputili u postupak ostvarivanja prava na mirovinu iz 1. i 2. stupa mirovinskog osiguranja, navodimo redoslijed koraka koji prethode potpisivanju ugovora o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom:
 
1. Osoba osigurana u 1. i 2. mirovinskom stupu podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) zahtjev za starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu.
2. Osiguranik na adresu prebivališta dobiva obavijest REGOS-a o informativnom izračunu mirovine. Obavijest sadrži informativni izračun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i informativni izračun mirovine mirovinskog osiguravajućeg društva.
3. Na osnovi izračuna treba donijeti odluku o izboru mirovine samo iz 1. ili iz oba obvezna stupa mirovinskog osiguranja. O izboru mirovine osiguranici su obvezni na šalteru REGOS-a, u bilo kojoj poslovnici FINA-e, dati osobno potpisanu Izjavu o izboru mirovine za koju su se opredijelili.
4. Podatak o izabranoj mirovini REGOS dostavlja HZMO-u, na temelju kojeg HZMO budućem korisniku mirovine donosi rješenje o priznavanju prava na mirovinu
A) ako je izbor mirovina samo iz 1. stupa, HZMO će odrediti mirovinu kao da je osiguranik bio osiguran samo u 1. stupu. Ovaj izbor znači istupanje iz 2. stupa, a ukupna sredstva kapitaliziranih doprinosa prenose se u Državni proračun.
B) ako je izbor kombinirana mirovina iz 1. i iz 2. stupa, HZMO će odrediti osnovnu mirovinu iz 1. stupa i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja.
i. Nakon što REGOS od HZMO-a zaprimi podatke iz Rješenja, REGOS izrađuje dva primjerka Obrasca R-POD (Prijava o izboru osiguravajućeg društva) i dostavlja ih budućem korisniku mirovine na potpis. Korisnik mirovine vraća REGOS-u potpisani R-POD obrazac.
ii. Protekom roka od 15 dana od dana zaprimanja potpisanih obrazaca R-POD, ako osiguranik nije promijenio svoju odluku o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD), ukupna sredstva prenose se odabranom MOD-u. 
iii. Korisnik mirovine s izabranim MOD-om sklapa ugovor o mirovini, a iz doznačenih sredstava i u skladu sa sklopljenim ugovorom, MOD isplaćuje mirovinu iz 2. stupa.
 
Budući korisnik mirovine iz 2. stupa može se odlučiti i za djelomičnu jednokratnu isplatu od 15% u bruto iznosu od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, pod uvjetom da mu je osnovna mirovina iz 1. stupa veća za 15% od najniže mirovine iz 1. stupa.

Ako se korisnik odluči za jednokratnu novčanu isplatu od 15%, mirovina iz 2. stupa trajno će biti umanjena jer će se odrediti prema preostaloj svoti.

Važno je napomenuti da pri svakoj isplati mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati 15% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, mirovinsko osiguravajuće društvo obračunava i uplaćuje porez na dohodak i prirez porezu na dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak te korisniku mirovine isplaćuje netoiznos. Stope poreza za umirovljenike su umanjene i iznose 12% i 18%, ovisno o poreznim razredima.

Na temelju konačnog obračuna poreza na dohodak koji obračunava Porezna uprava, korisnik mirovine može imati obvezu za uplatu poreza ili povrat više plaćenog poreza na dohodak, ovisno o ostvarenim primicima i korištenim osobnim odbicima u toj godini.