Isplata viška korisnicima mirovina iz III. stupa

Nazad

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (RMOD) danas će isplatiti višak sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, ostvarenog u 2019. godini.
 
Mogućnost isplate viška regulirana je Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18), u skladu s kojim je imenovani ovlašteni aktuar RMOD-a napravio izračun ukupno ostvarenog viška za sve aktivne ugovore u 2019. godini.
 
Uprava RMOD-a donijela je odluku o isplati dijela viška korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. stup) razmjerno iznosu ugovorene mirovine, trajanju isplate, obliku mirovine i potrebnom iznosu tehničke pričuve za svaki pojedini ugovor o mirovini.
 
Korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja RMOD-a, koji su imali isplatu cijele 2019. godine, bit će isplaćena na ime viška prosječno jedna mirovina za korisnike privremenih mirovina te prosječno gotovo tri mirovine za korisnike doživotnih mirovina. Korisnicima koji su primali mirovinu samo dio godine bit će isplaćen razmjeran iznos.